ເປັນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ການບໍລິການຮັບສົ່ງພັດສະດຸແບບຄົບວົງຈອນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຊື່ອມໂຍງກັບລະບົບ e-commerce

ພັດ­ທະ­ນາ​ ບຸກຄະລາກອນໃຫ້​ມີຄວາມສາ­ມາດ ແລະ​​ ມີຈິດສໍານຶກ​ດ້ານການໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງພັດສະດຸແບບມືອາຊີບເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື້ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ.
ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ເທັກໂນໂລຊີ ທີ່ທັນສະໄໝ ເຂົ້າໃນການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ບໍລິຫານຈັດການອົງກອນເພື່ອຍົກລະດັບການໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງພັດສະດຸທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານທຽບເທົ່າສາກົນ.
ສ້າງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ພັນທະມິດ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງການຂົນສົ່ງພັດສະດຸພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການເຊື່ອມໂຍງກັບລະບົບ e-commerce.

ໄລຍະສັ້ນ

ກຳນົດບົດບາດຂອງການ ໃຫ້ບໍລິການຮັບ-ສົ່ງພັດສະດຸສີນຄ້າໃຫ້ຊັດເຈນ, ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການປະຕິບັດງານ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອເປັນແນວທາງໃນການພັດທະນາທຸລະກິດໃນອານາຄົດ.

ໄລຍະກາງ

ຂະຫຍາຍຈຸດໃຫ້ບໍລິການຮັບ-ສົ່ງສິນຄ້າທົ່ວປະເທດ ແລະ ພັດທະນາຮູບແບບການໃຫ້ບໍລິການທີ່ທັນສະໄໝ.
ບໍລິຫານແຜນການລົງທຶນໃຫ້ສອດຄ້ອງກັບນະໂຍບາຍພັດທະນາໂຄງຮ່າງພຶ້ນຖານດ້ານວຽກງານການຂົນສົ່ງພັດສະດຸ, ວຽກງານດ້ານໂລຈິສຕິກ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລັດຖະບານ.

ໄລຍະຍາວ

ຂະຫຍາຍລະບົບເຄື່ອຂ່າຍຂົນສົ່ງພັດສະດຸອອກໄປສູ່ສາກົນ ນຳໃຊ້ນະວັດຕະກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າມາບໍລິຫານຈັດການໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ທີ່ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ.