1. ການຈັບຈອງ: ແມ່ນໜ້າທີ່ປະຕິບັດງານໂດຍຝ່າຍ ບໍລິການລູກຄ້າໃນການຮັບຈອງງານ ໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງຕ່າງໆ. ໃນນັ້ນຕ້ອງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ເພື່ອຮັບປະກັນການໄປຮັບ-ສົ່ງ ພັດສະດຸຕາມເວລາທີ່ກໍານົດ ແລະ ຕາມເງື່ອນໄຂສະເພາະ ທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການ.
  2. ການຮັບພັດສະດຸ: ແມ່ນລວມມີການກວດກາສິນຄ້າໃຫ້ລະອຽດ, ບັນທຶກຂໍ້ມູນຜູ້ສົ່່ງ-ຮັບໃຫ້ຊັດເຈນ, ການກະກຽມສາຍທາງ ແລະ ຮັບເອົາຫີບຫໍ່ຈາກລູກຄ້າຈົນເຖີງການຂົນລົງສູນກະຈ່າຍ ແລະ ສໍາເລັດລາຍງານປະຈໍາວັນ.
  3. ການແຍກສາຍ/ປາຍທາງ: ແມ່ນການເເຍກພັດສະດຸ ແລະ ການຈັດໝວດໝູ່ຫີບຫໍ່ພັດສະດຸ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຈຸດມອບ-ຮັບປາຍທາງ ແລະ ຕາມປະເພດຂອງການໃຫ້ບໍລິການ.
  4. ການຂົນສົ່ງ: ແມ່ນການເຄື່ອນຍ້າຍວັດຖຸ ແລະ ວັດສະດຸຕ່າງໆ ຈາກຈຸດຕົ້ນທາງໄປຫາຈຸດປາຍທາງໂດຍອີງຕາມປັດໄຈສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆທີ່ເອື້ອຍອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຄື່ອນຍ້າຍ.
  5. ຕົວແທນ: ແມ່ນເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງເປັນຕົວແທນການຄ້າຂອງກິດຈະການໃດໜຶ່ງທີ່ໃຫ້ບໍລິການໃນຜະລິດຕະພັນດຽວກັນກັບບໍລິສັດແມ່ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້
  6. ສົ່ງມອບ: ຜູ້ສົ່ງຈະສິ້ນສຸດການສົ່ງມອບສິນຄ້າ ເມື່ອຜູ້ສົ່ງໄດ້ຕຽມສິນຄ້າໄວ້ພ້ອມສົລັບການສົ່ງມອບໃຫ້ກັບຜູ້ຮັບ.

ໝາຍເຫດ:

  • ແຈ້ງເຂົ້າສູນ: ໝາຍເຖິງການແຈ້ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆກ່ຽວກັບພັດສະດຸຂອງລູກຄ້າທີ່ໄປຮັບມາແລ້ວລາຍງານເຂົ້າສູນ ແລະ ຈັດສົ່ງທັນທີ. (ຮັບເຖິງທີ່ ຈັດສົ່ງເຖິງປາຍທາງ)
  • ສາຂາສູນຮັບ-ຈ່າຍ: ໝາຍເຖິງການສົ່ງງານທີ່ຜະລິດສຳເລັດແລ້ວໃນໜ່ວຍງານຫນຶ່ງໄປອີກໜ່ວຍງານໜຶ່ງ ໂດຍຜ່ານທາງການເຄື່ອນຍ້າຍເຊັ່ນ: ສາຍພານ, ລົດຂົນສົ່ງ, ລົດຍົກສິນຄ້າ ຫຼື ມີພະນັກງານເຄື່ອນຍ້າຍ.