ບໍລິສັດ ສິດທິ ເອັກເພຣດສ໌ ຈຳກັດ ແມ່ນບໍລິສັດໜຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນເຄື່ອຂອງບໍລິສັດ ສິດທິ ໂລຈິສຕິກ ລາວ ຈຳກັດ ເປັນກຸ່ມທຸລະກິດເອກະຊົນ ເລີ່ມກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2009 ດຳເນີນທຸລະກິດບໍລິການໃນຫຼາຍຮູບແບບທີ່ກ່ຽວກັບການຂົນສົ່ງ. ມາເຖິງປີ 2018 ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍທຸລະກິດເພື່ອພັດທະນາທຸລະກິດບໍລິການ ໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝໃນການຂົນສົ່ງ ແລະ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ ສິດທິ ເອັກເພຣດສ໌ ຈຳກັດ ຂຶ້ນໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງພັດສະດຸດ່ວນ, ສົ່ງ-ຮັບສິນຄ້າເຖິງທີ, ສົ່ງເອກະສານ, ເກັບເງິນປາຍທາງ. ເພື່ອແນ່ໃສ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ບໍລິການບໍ່ວ່າຈະເປັນຮ້ານຄ້າ, ບໍລິສັດ, ລັດວິສາຫະກິດ, ກະຊວງ ແລະ ລູກຄ້າທົ່ວໄປ ພາຍໃນປະເທດ, ນອກຈາກນັ້ນຍັງເປັນການເຊື່ອມໂຍງດ້ານການຄ້າ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ເພື່ອສະດວກສະບາຍໃນການໃຊ້ບໍລິການ.