• ອີເມວ: info@sitthiexpress.com
  • ທີ່ຢູ່: ບ້ານໂພນທັນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

ຮັບ-ສ່ົງສິນຄ້າຮອດສະຖານທີ່

ສ່ົງສິນຄ້າແບບແຊ່ແຂງ

ບໍລິການສ່ົງເອກະສານ

ສ່ົງອາຫານຮອດສະຖານທີ່

ສະດວກ ສົ່ງໄວ ປອດໄພ ສະບາຍໃຈ


ບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າດ່ວນ ແລະ ຮັບສົ່ງພັດສະດຸທົ່ວປະເທດ

ມີສູນບໍລິການລູກຄ້າ ແລະ ໜ່ວຍໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າ

map

ນະຄອນຫຼວງພະບາງ

ສໍານັກງານໃຫຍ່ ບ້ານໂພນທັນ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສໍານັກງານໃຫຍ່ ບ້ານໂພນທັນ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ສໍານັກງານໃຫຍ່ ບ້ານໂພນທັນ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ແຂວງຈໍາປາສັກ

ສໍານັກງານໃຫຍ່ ບ້ານໂພນທັນ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ການບໍລິການຂົນສົ່ງພັດສະດຸ

ການຂົນສົ່ງທາງລົດໃຫຍ່ ຫຼື ທາງລົດບັນທຸກຖືວ່າເປັນຫົວໃຈຂອງການຂົນສົ່ງ

ການຂົນສົ່ງທາງລົດໃຫຍ່ ຫຼື ທາງລົດບັນທຸກຖືວ່າເປັນຫົວໃຈຂອງການຂົນສົ່ງ

ການຂົນສົ່ງທາງລົດໃຫຍ່ ຫຼື ທາງລົດບັນທຸກຖືວ່າເປັນຫົວໃຈຂອງການຂົນສົ່ງ

ການຂົນສົ່ງທາງລົດໃຫຍ່ ຫຼື ທາງລົດບັນທຸກຖືວ່າເປັນຫົວໃຈຂອງການຂົນສົ່ງ

ການຂົນສົ່ງທາງລົດໃຫຍ່ ຫຼື ທາງລົດບັນທຸກຖືວ່າເປັນຫົວໃຈຂອງການຂົນສົ່ງ

ການຂົນສົ່ງທາງລົດໃຫຍ່ ຫຼື ທາງລົດບັນທຸກຖືວ່າເປັນຫົວໃຈຂອງການຂົນສົ່ງ

ເຄືອຂ່າຍ ແລະ ພັນທະມິດ