• ອີເມວ: info@sitthiexpress.com
  • ທີ່ຢູ່: ບ້ານໂພນທັນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

ຮັບ-ສ່ົງສິນຄ້າຮອດສະຖານທີ່

ສ່ົງສິນຄ້າແບບແຊ່ແຂງ

ບໍລິການສ່ົງເອກະສານ

ສ່ົງອາຫານຮອດສະຖານທີ່

ຂົນສົ່ງສິນຄ້າດ່ວນ ແລະ ທັນເວລາ

ໂປໂມຊັນ

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ 10,000

ທົ່ວປະເທດ

ມີສູນບໍລິການລູກຄ້າ ແລະ ໜ່ວຍໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າ

map

ນະຄອນຫຼວງພະບາງ

ສໍານັກງານໃຫຍ່ ບ້ານໂພນທັນ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສໍານັກງານໃຫຍ່ ບ້ານໂພນທັນ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ສໍານັກງານໃຫຍ່ ບ້ານໂພນທັນ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ແຂວງຈໍາປາສັກ

ສໍານັກງານໃຫຍ່ ບ້ານໂພນທັນ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ການບໍລິການຂົນສົ່ງພັດສະດຸ

ການຂົນສົ່ງທາງລົດໃຫຍ່ ຫຼື ທາງລົດບັນທຸກຖືວ່າເປັນຫົວໃຈຂອງການຂົນສົ່ງ

ການຂົນສົ່ງທາງລົດໃຫຍ່ ຫຼື ທາງລົດບັນທຸກຖືວ່າເປັນຫົວໃຈຂອງການຂົນສົ່ງ

ການຂົນສົ່ງທາງລົດໃຫຍ່ ຫຼື ທາງລົດບັນທຸກຖືວ່າເປັນຫົວໃຈຂອງການຂົນສົ່ງ

ການຂົນສົ່ງທາງລົດໃຫຍ່ ຫຼື ທາງລົດບັນທຸກຖືວ່າເປັນຫົວໃຈຂອງການຂົນສົ່ງ

ການຂົນສົ່ງທາງລົດໃຫຍ່ ຫຼື ທາງລົດບັນທຸກຖືວ່າເປັນຫົວໃຈຂອງການຂົນສົ່ງ

ການຂົນສົ່ງທາງລົດໃຫຍ່ ຫຼື ທາງລົດບັນທຸກຖືວ່າເປັນຫົວໃຈຂອງການຂົນສົ່ງ

ເຄືອຂ່າຍ ແລະ ພັນທະມິດ