• ອີເມວ: info@sitthiexpress.com
  • ທີ່ຢູ່: ບ້ານໂພນທັນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

ຮັບ-ສ່ົງສິນຄ້າຮອດສະຖານທີ່

ສ່ົງສິນຄ້າແບບແຊ່ແຂງ

ບໍລິການສ່ົງເອກະສານ

ສ່ົງອາຫານຮອດສະຖານທີ່

ສະດວກ ສົ່ງໄວ ປອດໄພ ສະບາຍໃຈ


ບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າດ່ວນ ແລະ ຮັບສົ່ງພັດສະດຸທົ່ວປະເທດ

ເຄືອຂ່າຍ ແລະ ພັນທະມິດ